Saugumo politika - www.chuwak.lt

SAUGUMO POLITIKA 

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) yra abiems šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu internetinėje parduotuvėje „www.chuwak.lt“ susijusios nuostatos. Norint įsigyti prekę, registruodamasis pirkėjas privalo susipažinti bei sutikti su nurodytomis taisyklėmis (pažymėti varnelę prie teiginio „Sutinku su taisyklėmis“).

Jeigu Pirkėjas su šiomis taisyklėmis nesutinka, prašome neatlikti pirkimo – pardavimo sandorių internetinėje parduotuvėje „www.chuwak.lt“ ir nesinaudoti šios internetinės parduotuvės paslaugomis.

1.2. MB "Laisvės stilius" yra tiesioginis visų prekių, parduodamų „www.chuwak.lt“ internetinėje parduotuvėje, Pardavėjas. 

Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Internetinė parduotuvė „www.chuwak.lt“ prekiauja savo produkcija visame pasaulyje. 

1.3. Pirkti „www.chuwak.lt“ internetinėje parduotuvėje turi teisę visi fiziniai asmenys, sulaukę pilnametystės, arba asmenys nuo keturiolikos metų, savarankiškai disponuojantys savo pajamomis. Visus juridinius asmenis prašome susisiekti su mumis nurodytu kontaktuose adresu.

2. Asmens duomenų apsauga

2.1. Registruodamiesi „www.chuwak.lt“ internetinėje parduotuvėje, Pirkėjai privalo pateikti teisingą asmeninę informaciją. Perkant prekes, Pirkėjas privalo pateikti papildomus teisingus duomenis (pilną savo adresą, telefoną), pasirinkti mokėjimo būdą. Jeigu pasirenkamas apmokėjimas kreditine kortele, Pirkėjas įveda savo kreditinės kortelės duomenis. Pirkėjas atsakingas už teisingų duomenų pateikimą.

2.2. Bet kokiai informacijai, susijusiai su asmens duomenimis ir užregistruotai internetinėje parduotuvėje „www.chuwak.lt“, taikoma Pardavėjo asmens duomenų apsaugos politika. Asmens duomenys neatskleidžiami jokiems tretiems  asmenims (išskyrus ES direktyvose nustatytu atveju).

2.3. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma „www.chuwak.lt“ internetinės parduotuvės duomenų bazėje.

3. Pirkėjo teisės

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes „www.chuwak.lt“ internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių nustatyta tvarka.

3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su „www.chuwak.lt“ internetine parduotuve, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir tos prekės užsakymo numerį) ne vėliau, kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo daikto pristatymo dienos.

3.3. Taisyklėse numatyta pirkimo – pardavimo sutarties atsisakymo teise Pirkėjas gali pasinaudoti:

3.3.1. Pirkėjo pageidavimu be jokios svarbios priežasties arba netikus prekės dydžiui, spalvai ir pan., jeigu prekė buvo nesugadinta, nenaudojama arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda.

3.3.2. Jeigu prekė(ės) buvo su defektais ar sugadinta transportuojant ją iki Pirkėjo.

4. Pirkėjo įsipareigojimai

4.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.2. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo vartotojo prisijungimo duomenų, skirtų naudotis „www.chuwak.lt“  internetinės parduotuvės paslaugomis: elektroninio pašto adreso bei slaptažodžio (tai neliečia kortelės „magic code“).  Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytais susisiekimo būdais.

4.3. Pirkėjas, naudodamasis „www.chuwak.lt“ internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių bei kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinės parduotuvės nuostatuose.

4.4. Pirkėjas yra atsakingas už teisingų duomenų pateikimą į internetinę parduotuvę „www.chuwak.lt“.

5. Pardavėjo teisės

5.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jo galimybes naudotis internetine parduotuve ir/arba panaikinti Pirkėjo registraciją. Bet kokie bandymai pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui yra tiriami ir, esant reikalui, perduodami teisėsaugos institucijoms.

5.2. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

5.3. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui panaikinti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.

6. Pardavėjo įsipareigojimai

6.1. Pardavėjas įsipareigoja laikytis šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytų sąlygų ir sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės „www.chuwak.lt“ teikiamomis paslaugomis.

6.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą internetinės parduotuvės registracijos formoje, išskyrus ES aktuose nustatytus atvejus, kai įvykdoma nusikalstama veika, susijusi su Pirkėju, ir šie duomenys yra reikalingi teisėsaugos institucijoms.

6.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu. Jeigu to neįmanoma padaryti, Pirkėjo prekės turi būti pristatomos į vietą, kuri yra kiek įmanoma arčiau kliento pageidaujamos vietos. Už pristatymo duomenų teisingumą atsako Pirkėjas.

6.4. Pardavėjas, dėl tam tikrų aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas, jeigu mokėjimas buvo atliktas.

7. Atsakomybė

7.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formose, esančiose „www.chuwak.lt“ internetinėje parduotuvėje, pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

7.2. Pirkėjas atsako už savo veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.

7.3. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei „www.chuwak.lt“ teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės, naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

7.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

7.5. Jei internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, nes tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.